Has the action for failure to act in the European Union lost its purpose?

This article analyzes the purpose of the action for failure to act under article 265 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The statements are derived from the analysis of scientific literature, relevant legislation, practice of the European Union Court of Justice (CJEU) and the European Union General Court (EUGC). Useful information has also been obtained from the opinions of general advocates of the CJEU. The article of TFEU 265, which governs the action for failure to act, is very abstract. For this reason, a whole procedure under the article 265 TFEU was developed by the EU courts. The original purpose of the action for failure to act was to constitute whether European Union (EU) institution properly fulfilled its obligations under the EU legislation. However, in the course of case-law, a mere EU institution’s express refusal to fulfill its duties became sufficient to constitute that the EU institution acted and therefore action for failure to act became devoid of purpose. This article analyzes whether the action for failure to act has lost its purpose and become an ineffective legal remedy in the system of judicial review in the EU. Additionally, the action for failure to act is compared to similar national actions.

Read more

Kodėl bendrovės akcininkams verta sudaryti akcininkų sutartį?

Akcinių bendrovių įstatymas numato akcininkų sutarties sudarymo galimybė. Dviejų ar daugiau akcininkų teisė sudaryti akcininkų sutartį yra įtvirtinta Šio įstatymo 14 straipsnyje. Pagal Šią sutartį įmonės akcininkai gali nustatyti tam tikrus įsipareigojimus balsuojant visais ar atskirais visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat dėl neturtinių teisių įgyvendinimo. Šios sutarties tikslai yra kiekvieno akcininko siekis atgauti atliktų investicijų grąžą įvairiomis formomis bei akcininkų siekis bendradarbiauti užtikrinant kuo efektyvesnį įmonės valdymą ir jos veiklą, lemiančius investicijų grąžą. Patartina, kad akcininkų sutartis būtų sudaroma įmonės steigimo metu, nors teisinis reglamentavimas leidžia akcininkų sutartį sudaryti bet kuriuo įmonės veiklos momentu.

Akcininkų sutartyje akcininkai gali aptarti Šiuos klausimus – įmonės tikslus, veiklą ir strategiją, akcininkų indėlį į bendrovės kapitalą, kapitalo didinimo taisykles, atskiro akcininko įsipareigojimus investuoti į bendrovė, akcininkų tarpusavio santykius balsuojant visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, akcininko aktyvumo ar pasyvumo laipsnį valdant įmonė, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, bendrovės valdymo organų skyrimo tvarką, bendrovės valdyboje priimamų sprendimų tvarką, akcininkų teisė vetuoti susirinkimuose priimamus sprendimus, aklavietės situacijos susidarymą kilus nesutarimų tarp akcininkų valdant įmonė, aklavietės priimant sprendimus susirinkimuose sprendimo taisykles, akcijų perleidimo taisykles, akcininkų teises pagal pirmumo teisė įsigyti akcijas, akcijų paveldėjimo klausimus, maksimalias balsavimo teisių ribas, galutinė akcininko valdomų akcijų ribą, taisykles dėl bendrovės skolinimosi, taisykles dėl dividendų paskirstymo akcininkams, atskirų akcininkų teises valdant įmonė, mažumą akcijų turinčio akcininko teisių apsaugą, valdymo organų kompetenciją, valdymo organų sudarymo klausimus, atsakomybės klausimus už akcininkų sutarties pažeidimus ar netinkamą jos vykdymą, konfidencialumo įsipareigojimus, akcininkų įsipareigojimo nekonkuruoti taisykles, ginčų tarp akcininkų nagrinėjimo ir sprendimo taisykles, įmonės konsultantus finansiniais ir teisiniais klausimais, akcininkų sutarties nutraukimo ar pasibaigimo atvejus. Pateiktas sąrašas nėra baigtinis, kuo daugiau įvairesnių sričių bus reglamentuota akcininkų sutartimi, tuo labiau kiekvienam iš akcininkų bus žinomas jo konkretus vaidmuo dalyvaujant bendrovės veikloje.

Taigi didžiausias akcininkų sutarties privalumas yra tas, kad Ši sutartis, detaliai reglamentuodama akcininkų teises ir pareigas valdant įmonė, padeda išvengti potencialių ginčų tarp akcininkų kilimo. Sudarius akcininkų sutartį, bendrovės akcininkai išvengia nepagrįstų išlaidų, laiko sąnaudų ir neigiamo poveikio įmonės reputacijai bei veiklai, kadangi, esant aiškumui, iškyla mažiau ginčų nei tuo atveju, kai akcininkai valdo įmonė nesudarė sutarties.